Karrier – Eladó/pénztáros Budapest Gazdagrét

Munkaszerződés-tervezet

Munkaszerződés

Amely létrejött egyrészt Bieco Shop Kft. (székhely: 5054 Jászalsószentgyörgy, Vörösmarty út 42/A.; adószám: 27891506-2-16; nyilvántartási szám: 16-09-019064; kapcsolattartó: Harkály Gergő +36305512337), mint munkáltató (továbbiakban Munkáltató), másrészt

Teljes név:
Születési név (ha eltér):
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Állandó lakcím:
Ideiglenes lakcím:
Adóazonosító jel:
TAJ szám:
Bankszámlaszám:

mint munkavállaló (továbbiakban Munkavállaló) között az alábbi paraméterekkel és feltételekkel.

Paraméterek:

 • munkaviszony jellege: 2021. július 31-ig határozott időre szóló, napi 8 órás teljes munkaidős, a munkavállaló beosztása azonban az általános munkarendtől eltérő is lehet
 • munkaviszony kezdete: 2020. június 3. 08:00
 • próbaidő mértéke: kettő hónap
 • munkakör: FEOR–08 – 5113-00 Bolti eladó
 • bruttó alapbér: 250.000,- forint / hó, azaz kettőszázötvenezer forint / hó

Feltételek:

 1. A felek megállapodnak abban, hogy a fent jelölt munkaviszonyt létesítenek, melyet határozott idejű szerződés esetén legkésőbb a szerződés lejártát megelőző 8. napon újra tárgyalnak.
 2. A felek fent jelölt próbaidőt kötnek ki, mely alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti.
 3. A munkaidő kezdete és vége alapértelmezetten a munkavégzés helyére érvényes mindenkori nyitvatartási idő szerinti időpontok, mely időtartam magában foglal 60 perces munkaközi szünetet. Ettől eltérő munkaidő beosztásról a Munkáltató a Munkavállalót legkésőbb a megelőző munkanap végéig szóban és/vagy írásban tájékoztatja.
 4. A Munkavállaló munkaköre a fent jelölt munkakör, az ebbe tartozó feladatokat a jelen szerződéshez mellékelt munkaköri leírás tartalmazza.
 5. A Munkavállaló munkavégzésének helye: kötött, alapértelmezetten Munkáltató fióktelepe.
 6. A Munkavállaló a munkaszerződés megkötését követően köteles a Munkaszerződés 5. pontjában meghatározott helyen munkába állni.
 7. A Munkavállaló közvetlen munkahelyi felettese, a munkáltatói jogok gyakorlója, valamint az ő elérhetőségei a vállalkozásnál megjelölt kapcsolattartó.
 8. A Munkavállaló személyi alapbére a fent jelölt bruttó bér.
 9. A Munkavállaló részére járó munkabér havonta, utólag kerül elszámolásra és kifizetésre. A bérfizetés napja: a tárgyhót követő hónap 10. napja, amelyet a Munkáltató átutalással teljesít, a Munkavállaló lakossági bankszámlájára.
 10. Az alapértelmezett napi munkaidő: 8 óra.
 11. A felmondási idő: törvényben jelölt napok száma.
 12. A felek megállapodnak, hogy a Munkáltató a Munkavállalót egy havi munkaidő keretben, az előző pontban megjelölt napi munkaidő alapulvételével foglalkoztatja.
 13. A Munkavállaló a kiadott munkarend szerint munkavégzésre osztható be, a munkáltató a pihenőidőt részben vagy egészben havi összevontan adhatja ki.
 14. A Munkavállaló esetenként rendkívüli munkavégzésre osztható be, amelyért a Munkáltató elsősorban szabadidőt biztosít.
 15. A felek megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló kártérítési felelőssége gondatlan károkozás esetén havi átlagkeresete 150 százalékig terjed. Szándékos károkozás esetén a kár teljes összegű megtérítésével tartozik.
 16. A Munkavállaló a szakhatósági előírásokat megismerte, egyben tudomásul veszi, hogy amennyiben a szakhatósági ellenőrzés során mulasztást követ el és ebből a Munkáltatójának bírság, anyagi hátránya keletkezik, úgy a Munkáltató jogosult a kárigényét a Munkavállalóval szemben érvényesíteni.
 17. A Munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak a Munkáltatónak történő bejelentés után létesíthet. A felek megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt a Munkáltatóéval azonos tevékenységi vagy érdekeltségi körű munkáltatónál további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak a Munkáltató előzetes, írásos hozzájárulásával létesíthet.
 18. A Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát legjobb tudása szerint elvégzi, a kapott utasításokat maradéktalanul teljesíti, a Munkáltató tulajdonait megvédi, munkáját és az azzal összefüggő cselekedeteket az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályainak betartásával végzi. Károkozás, vagy munkafegyelem megszegése esetén felelősséggel tartozik.
 19. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkavégzése során tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ a munkáltató tulajdonát képezi, üzleti titoknak minősül, így azt harmadik személynek csak a Munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja át.
 20. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy ha a munkaviszonyát nem a Munka Törvénykönyve előírásai szerint szünteti meg – vagyis a felmondást írásba kell foglalni, a felmondási időt le kell dolgozni, a munkakört, eszközöket, anyagokat hiánytalanul át kell adni – , akkor a Munkáltató a Munka Törvénykönyve alapján a Munkavállaló felmondási időre járó átlagkeresete erejéig kártérítést kérhet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Munkáltató a Munka Törvénykönyve alapján a Munkavállaló jogellenes munkaviszony-megszüntetéséből eredő valamennyi kárigényét érvényesítheti.
 21. A munkaszerződésben nem szereplő kérdésekben a Munka Törvénykönyve vonatkozó szabályozása az irányadó.
 22. A munkaszerződés két példányban készült, amelynek egy példányát a Munkáltató az aláírása után a Munkavállalónak átadta.

Kelt: Szolnok, 2020. április 14.

……………………………………………..
munkáltató képviseletében
……………………………………………..
munkavállaló